Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

Reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formulář ke stažení zde: www.ledeshop.cz/reklamacni-formular.pdf

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů od prokazatelného převzetí zboží, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, v případě odborného posouzení se sjednává delší lhůta. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 • nevhodným použitím a projektem,
 • nesprávnou manipulací (nevztahuje se na mechanické poškození),
 • při dopravě (náhradu za poškození vzniklé při dopravě je nutno uplatňovat u přepravce),
 • chybnou montáží, nesprávným elektrickým zapojením nebo jištěním,
 • nesprávnou obsluhou,
 • neodborným zásahem do přístroje, demontáží přístroje,
 • použitím v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem,
 • opotřebením způsobeným běžným používáním,
 • zásahem třetí osoby,
 • vlivem živelní pohromy.

Při uplatnění záruky je nutno předložit reklamační protokol, který obsahuje:

 • údaje o kupujícím,
 • datum a číslo prodejního dokladu,
 • přesnou specifikaci závady,
 • schéma zapojení a údaje o jištění,

Záruční oprava se provádí zásadně na základě rozhodnutí firmy VSM Teplice - Stanislav Med v servisu firmy, servisním technikem na místě instalace (po dohodě a sepsání reklamačního formuláře) nebo servisním technikem výrobce dodaného zboží. Způsob odstranění závady je výhradně na rozhodnutí servisu firmy VSM Teplice - Stanislav Med. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření o výsledku reklamace. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana.